1. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowań, wyłącznie na podstawie indywidualnego i pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. Rodzice posiadający skierowania lekarskie dołączają je do samodzielnie wypełnionych wniosków.
 2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Wszystkich pracowników poradni obowiązuje tajemnica służbowa.
 4. W każdym wypadku i na każdym etapie postępowania diagnostycznego – zarówno uczeń, jak i rodzic (opiekun prawny) może odmówić udziału w badaniu, a decyzja petenta jest całkowicie akceptowana przez poradnię.
 5. Terminy badań wyznacza pracownik poradni, który prowadzić będzie dane działanie diagnostyczne lub który wskaże odpowiedniego diagnostę-specjalistę.
 6. Wnioski podlegają rejestracji, a następnie realizacji według kolejności zgłoszeń.
 7. Poza kolejnością rozpatrywane są wnioski dotyczące interwencji kryzysowych czy innych szczególnych i uzasadnionych przypadków np. na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, sądowej.
 8. W przypadku uzyskania przez badającego informacji o odwołaniu przez rodzica /ucznia/ umówionego spotkania, przyjmowany jest następny z oczekujących klientów.
 9. Termin badania, które nie odbyło się z uwagi na odwołanie przez zainteresowanego ( z podaniem ważnej przyczyny np. choroby, wyjazdu) każdorazowo uzgadniany jest z właściwym pracownikiem poradni i ustalony w zależności od zaplanowanej wcześniej przez niego pracy.
 10. Termin badania, które nie odbyło się bez odwołania ze strony zainteresowanego- podlega ponownej procedurze kolejności zgłoszeń.
 11. Na pisemną prośbę rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia – poradnia wydaje opinię w sprawie, której dotyczy zgłoszenie.
 12. Badania uczniów z trudnościami w nauce lub wychowawczymi oprócz wniosku rodziców /prawnych opiekunów/ wymagają przedłożenia opinii ze szkoły o funkcjonowaniu ucznia w szkole wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.
 13. Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej) oprócz wniosku wymagają przedłożenia opinii napisanej przez nauczyciela – polonistę.
 14. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 15. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – i po uzyskaniu zgody rodziców lub na ich wniosek – opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana także uczniowi gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
 16. Dyrektor szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i informuje o tym rodziców
 17. Wnioski dotyczące psychoterapii lub terapii rodzin realizowane są według kolejności zgłoszeń zgodnie z możliwościami uprawnionych pracowników.
 18. Opinie odbierane są osobiście. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.
 19. Wnioski przyjmowane są w poradni w godzinach otwarcia sekretariatu tj. w godzinach od 7.30 do 15.30.
 20. Namysłowska poradnia działając w oparciu o zasady transparentności, jest zawsze gotowa do konfrontacji swojego stanowiska ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza na płaszczyźnie szkoła – rodzic – dziecko – poradnia, jest zawsze przygotowana do otwartego wyjaśniania sytuacji, weryfikacji zdarzeń, aby zapobiegać niepotrzebnym niedomówieniom, dezinformacjom i deformacjom rzeczywistości.
 21. Hołdując zasadzie „Nic o nas bez nas” zachęcamy wszystkich naszych petentów (indywidualnych klientów i instytucje) do tego samego tj. do odważnego artykułowania pytań, uczciwego kierowania ich do właściwych odbiorców oraz do wspólnego dialogu. Respektowanie tej zasady jest bowiem nie tylko wyrazem odwagi cywilnej, ale i przede wszystkim szansą na właściwie udzieloną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Dorota Surmańska
Dyrektor PPP w Namysłowie